2015-04-01

Zadania Przedszkola Samorządowego Nr 1

Przedszkole realizuje cele, określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na zapewnieniu dzieciom opieki I stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju.

 

1.      Szczegółowe zadania Przedszkola Samorządowego Nr 1 i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji rozwoju przedszkola, rocznym planie pracy i planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

2.      Do zadań przedszkola należy min:

1)      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2)      kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

3)      realizacja programów wychowania i nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

4)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, a także  wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom                       i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)      dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania  do możliwości psychofizycznych dzieci ;

7)      organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8)      organizowanie obowiązkowych I nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

9)      wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

10)  wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

11)  umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej ;

12)  prowadzenie zajęć w języku polskim,

13)  wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją regionu i kraju.

14)  rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

15)  upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

16)  prowadzenie nauki religii dla dzieci których rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religie pozostają pod opieką nauczyciela;

17)  rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

18)  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, strażą pożarną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

19)  upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

20)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

21)  egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

22)  dokumentowanie procesu dydaktyczno –wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej  ;

23)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

3.      Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami  społecznymi i kulturalnymi, a także  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.