2015-04-01

Zadania Przedszkola Samorządowego Nr 1

Przedszkole realizuje cele, określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na zapewnieniu dzieciom opieki I stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju.

 

1.      Szczegółowe zadania Przedszkola Samorządowego Nr 1 i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji rozwoju przedszkola, rocznym planie pracy i planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

2.      Do zadań przedszkola należy min:

1)      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2)      kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

3)      realizacja programów wychowania i nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

4)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, a także  wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom                       i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)      dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania  do możliwości psychofizycznych dzieci ;

7)      organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8)      organizowanie obowiązkowych I nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

9)      wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

10)  wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

11)  umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej ;

12)  prowadzenie zajęć w języku polskim,

13)  wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją regionu i kraju.

14)  rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

15)  upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

16)  prowadzenie nauki religii dla dzieci których rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religie pozostają pod opieką nauczyciela;

17)  rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

18)  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, strażą pożarną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

19)  upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

20)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

21)  egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

22)  dokumentowanie procesu dydaktyczno –wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej  ;

23)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

3.      Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami  społecznymi i kulturalnymi, a także  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się